Español       Català        English      Deutsch   Français

                    Ελληνικα    Nederlands  Italiano      Português   РуссKий

 

FUNDACIÓN DE FOMENTO EUROPEO:

 


 


 

Fundación de Fomento Europeo

PER LA UNITAT I ELS VALORS D´EUROPA

 

PRESENTACIÓ

La Fundación de Fomento Europeo neix el 18 de juny de 2007 a Barcelona, Espanya.

L’experiència i la maduresa adquirits durant els quasi 20 anys d’activitat de la seva entitat mare, l’Agrupación Española de Fomento Europeo, han fet palesa la necessitat de crear una Fundació que permeti desenvolupar amb més profunditat les activitats actuals i ampliar-les amb noves facetes en pro de l’agermanament dels pobles, de les persones i dels seus Valors Universals.

FINS

Els fins de la Fundación de Fomento Europeo es basen en l’Ideari de l’Agrupación Española de Fomento Europeo, fundada l’any 1991 a Barcelona, Espanya, seguint els designis i l’esperit de la “Carta de París per una nova Europa”, subscrita pels 32 estats europeus, més els Estats Units i el Canadà, membres de la Conferència sobre la Seguretat i la Cooperació a Europa (CSCE).

La Fundación de Fomento Europeo té la intenció de seguir i ampliar tant com sigui possible la tasca que des de fa 15 anys porta a terme l’Agrupación Española de Fomento Europeo. És a dir, treballar per agermanar totes les persones de bona voluntat, amb una perspectiva àmplia d’humanitat –sense distinció de país, llengua, raça, religió, creences, ideologia, etc.–, que lluitin per construir una Europa en pau, llibertat, solidaritat i concòrdia i que contribueixin a fomentar i posar en pràctica els valors que ens uneixen.

        OBJECTIUS

La Fundació, que no respon a interessos polítics ni econòmics, té com a objectius primordials:

·          Contribuir a un major apropament i integració de tots els pobles, cultures i ètnies d’Europa.

·          Fomentar l’intercanvi i el coneixement mutu entre ells, les seves cultures i els seus costums.

·       Promoure a Espanya i a tots els pobles d’Europa la idea de l’europeisme com a valor supranacional.

·          La realització o promoció d’activitats que contribueixin a les relacions del poble espanyol amb d’altres pobles europeus.

·          La promoció, estímul i protecció d’institucions de caràcter cultural, esportiu, assistencial i social que promoguin l’acostament i la integració dels pobles.

Les diverses activitats no seran de desenvolupament simultani imprescindible, sinó que en cada cas la Fundació determinarà allò que serà més convenient per als seus interessos en funció de la disponibilitat econòmica. 

ACTIVITATS

Per a la consecució dels fins exposats a l’article anterior, la Fundació podrà organitzar tota mena d’actes de caràcter estatal i internacional amb la intervenció de destacades personalitats del món de les arts, les ciències i les lletres, entre els quals podem destacar aquests:

·          Organitzar i col·laborar en activitats incloses en l’àmbit de la cultura i l’esport, socials i humanitàries, tant públiques com privades, nacionals com internacionals, que puguin contribuir a acostar més els pobles.

·          Promoure i establir beques o ajudes, finançar estudis, activitats o treballs relacionats amb l’objectiu de la Fundació.

·          Convocar concursos, fer exposicions, finançar publicacions i estudis.

·          Establir premis artístics, literaris, científics, esportius i distincions honorífiques.

·          Promoure qualsevol altra activitat adscrita a la millora de les finalitats mencionades anteriorment.

La Fundació ampliarà les activitats ressenyades i incorporarà noves prestacions en la mesura que l’entorn social i cultural així ho requereixi, sempre en funció de la seva disponibilitat econòmica.

BENEFICIARIS

Els fins fundacionals de la Fundació es dirigeixen amb caràcter genèric a persones individuals, col·lectius i entitats privades, nacionals i internacionals, en l’àmbit social i humanitari. Entre d’altres:

·          Actes i visites de caràcter cultural: Dedicat a persones, entitats i institucions en general.

·          Beques: concessió d’ajudes a persones o entitats relacionades amb els fins de la Fundació.

·          Beneficència:  crear, sostenir i auxiliar institucions, centres o establiments dedicats a complir qualsevol dels fins de la Fundació.

·          Certàmens esportius:   orientats especialment a la promoció de la salut i l’agermanament dels pobles.

·          Concerts i certàmens sobre arts, ciències i lletres, i també concursos, exposicions, el finançament de publicacions i estudis amb la finalitat de promocionar la cultura en totes les seves facetes. 

·          Conferències, cursets, taules rodones i seminaris, dedicats a persones i empreses perquè enriqueixin els seus coneixements.

·          Drets socials i humans: Programes destinats a la tercera edat, la infància, els discapacitats i a promoure la igualtat de sexes.

·          Medi ambient:  Programes de sensibilització ecològica.

·          Immigració: Ajuts a la infància, a l’educació, a l’idioma, al treball, etc.

·          Premis artístics, literaris, científics, esportius i honorífics a persones, entitats, fundacions o institucions relacionades amb els fins fundacionals.

·          Viatges d’agermanament:  Contacte humà amb diferents cultures.

El patronat, a l’hora de determinar els beneficiaris de l’activitat de la Fundació, actuarà segons criteris d’imparcialitat i no-discriminació.

FILOSOFIA

 La Fundación de Fomento Europeo (Fundación AEFE) és una Institució Social, Benèfica i Cultural, amb vocació de cooperació i solidaritat, que treballa pels drets humans i la unió de persones, cultures i pobles. 

 La Fundación AEFE crea ponts en la societat i propicia la igualtat en un marc d’ajudes d’agermanament.

 La Fundación AEFE potencia els valors cívics i morals imprescindibles per a la convivència a la vella i la nova Europa mitjançant el desenvolupament dels drets inviolables i inalienables de la persona.

ACTIVITAT

La Fundación de Fomento Europeo, per al desenvolupament  de les seves activitats ha creat dues plataformes:

                      FORO CULTURAL DE LOS VALORES EUROPEOS
                      ACCIÓN SOLIDARIA BENÉFICO SOCIAL

 PATRONAT

                President                                              Castellá de Cot, Jorge (*)
                Vicepresident                                       Espinós Tayá, Andrés (*)
                Secretari                                               García-Mussons y de la Peña, Luis (*)
                Tresorer                                                Miquel Pujolriu i Giménez
               

                Patrons                                 

Agrupación Española de Fomento Europeo
Calzada Vilaseca, Alberto
Castellà Sastre, Montserrat             
Castellanos Matarradona, Buenaventura
Coma Matute, Jose
Escura Viñuela Dr., Antonio de P.
Ferrer Sala, José
Flaque Gri, Ernest
Fundación Privada Bosch Aymerich
Martin Cabre, Javier   
Molins Ribot, Casimiro          
Montoliu Rosell, Eduardo             
Parera Lluch, Alberto
Pinto Ruiz Dr., Josep Joan (*)
Punsoda Bou Dr., Joaquim 
Samaranch Torelló, Juan Antonio            
Trenchs Vallet ,Gerardo
Vallet Nubiola, Federico (*)

                                                                               (*).- Membre del Consell Executiu

 

SEU I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

La Fundación de Fomento Europeo té la seu a Barcelona, Ronda General Mitre, 200, entresòl 1a. 08006. Telèfon: 0034 93 418 38 05.

L’àmbit d’actuació de la Fundación AEFE és Espanya i, per extensió, tot Europa.
 

REGISTRE LEGAL

La Fundación de Fomento Europeo, es va constituir amb data 18/06/2007, mitjançant escriptura pública número 3.134 del seu protocol,  davant Notari del Il.lustre Col.legi de Catalunya Sr. Antonio Roselló Mestre, constant la seva  inscripció en el Registre de Fundacions del Departament per Ordre Ministerial de 04/12/2007, amb el número 795 del registre cronològic de Fundacions.

La Fundación de Fomento Europeo, està inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura, Lley 50/2002, de 26 de Desembre, de Fundacions, en el Reglament de Fundacions de Competència Estatal, aprovat pel Reial Decret 1337/2005, de 11 de Novembre i en el Reglament del Registre de Fundacions de Competència Estatal, aprovat pel Reial Decret 384/1996, 1 de Març.

"La inscripció porta el seu reconeixement pel Estat com Entitat Jurídico Privada, així com l´interès general dels seus fins.

La Fundación de la Agrupación Española de Fomento Europeo, està Declarada d´Utilitat Pública i les aportaciones tenen importants desgravacions.

La Gestió econòmica, se somet,  a instància propia,  a auditories independents que garantitzan el bon fer i la transparència."

CIF: G-64616725

 
Si  deSITJA col.Laborar AMB ELs objeCtiUs de la FUNDACION  DE FOMENTO EUROPEO, pOT efectuar EL SEU  ingrÉS en EL cOMPTE  de la Caixa de Catalunya Nº 2013 0208 56 0200806926.

A efectEs de l´oportuna desgravació Fiscal, deU FER-NOS ARRIBAR fotocÒpia del resguard del ingrÉso al domicili social de la Fundación (Ronda General Mitre 200, entresOL 1ª, 08006 Barcelona, EspaNYa.) o bÉ  via Fax:  0034 93 418 5132, indicanT nom de persona física o jurídica que ha efectuaT el ingrÉs, Document Nacional d´IdentiTaT o PaSsaport (CIF en cas de ser Empresa) I domicili corresponent.  Seguidament lI tramitarem el consEGÜENT reBUT.

GrÀciEs, mOLTEs grÀciEs.