Español     Català        English      Deutsch   Français

"AEFE Leit Motiv Anual"

 Revista Virtual AEFE

 Material Corporatiu AEFE

 Seus AEFE

 
 
 

                    Ελληνικα    Nederlands  Italiano      Português   РуссKий

 

ASSOCIACIONS REPRESENTADES:

L´Agrupación Española de Fomento Europeo, a través del seu president,representa diferents i prestigioses Associacions Internacionals, al nostre pais :

  • Association Nationale Franco-Britannique (fundada en 1933).

  • Cercle de Généalogie et d’ Héraldique de l’ Unión Europénne (1972).

  • Fédération des Combattants Alliés en Europe (1946).

  • Internacional Belgo-Hispánica (fundada en el 2003)

  • La Courtoisie Française (creada en París en 1952).

  • Société des Volontaires (fundada en París, 1872).

ASOCIATION  NATIONALE  FRANCO-BRITANNIQUE.

La van fundar l´any 1933, un bon grup d´aquells que van ajudar tan a França com Anglaterra durant la 1ª Guerra Mondial (1914-1918), va continuar la seva tasca al iniciar-se la 2ª Gran Guerra (1939-1945), i encara continua mantenint el seu “entente cordiale”. Avui dia centra el seu objectiu primordial, en la defensa de la Causa dels drets humans i de la pau.

Cercle de Généalogie et d’ Héraldique de l’ UniÓn EuropÉnne

Es va fundar el 1972 al Benelux. Es dedica a la Ciència que estudia el parentiu entre persones, dinastíes, llinatges i blasons, llurs orígens, descendència i aliances, així com els entroncaments i les unions, i les evolucions que poden sofrir, sigui entre països o sigui entre ètnies de la vella Europa.

FÉDÉRATION DES COMBATTANTS ALLIÉS EN EUROPE.

Creada el 1946 arrel de la fusió de diferents associacions que tenien un objectiu comú : estrenyer els lligams d´amistat i de cooperació entre els pobles que havien lluitat per la causa dels aliats. El seu principal objectiu avui dia és ajudar a la transformació en pau de les societats implicades

INTERNACIONAL BELGO-HISPÁNICA.

Partint de la finiquitada Asociación Belgo-Hispánica, es va fundar aquesta entitat, tot ampliant de forma notable els seus objectius. És una organització que té com objectiu afavorir les relacions entre Bèlgica i Espanya, i a més promoure qualsevol altra organització que tingui com a finalitat establir i reforçar els vincles d´amistat entre ambdos països, millorant les relacions entre ells en diferents aspectes, especialment el cultural i el social. Per tal cosa creen beques d´intercanvi entre Espanya i Bèlgica, essent el seu àmbit d´actuació tot el Benelux.

LA COURTOISIE FRANÇAISE 

És una associació civil creada a Paris el 1952, amb el fi de “mantenir i desenvolupar a França, les bones costums i les millors tradicions, com és el cas de l´amabilitat, la complaença, el bon humor, l´honestedat i la dignitat, tot participant en el desenvolupament moral i social de l´ésser humà”. Cal destacar les seves obres benèfiques, de forma especial la donació de gossos-guia, ensinistrats per ajudar, tenir cura i guiar els cecs.

SOCIÉTÉ DES VOLONTAIRES.

Es va fundar a Ternes (Paris) l´any 1872, arrel del setge de Paris per les forces alemanyes de Napoleó III. Cada cop que hi ha una guerra, els seus membres es tornen a agrupar per tal d´ajudar de forma activa, l´exèrcit. En temps de pau, la seva dedicació és fomentar l´esperit de defensa en el sí del jovent, tot col.laborant amb els programes històrics d´educació nacional.

TEMPS ENRERE I FINS QUE VAN DISOLDRE´S, L´AEFE TAMBÉ REPRESENTAVA :
 

  ASOCIACIÓN BELGO-HISPÁNICA.

Va fundar-se a Bèlgica el 1962, amb el fi d´afavorir les relacions entre aquest pais i Espanya, i promoure qualsevol organització que tingués com objectiu l´establir i reafirmar els vincles d´amistat entre ambdos països, i llurs relacions en els àmbits cultural i social.

  CHAMBRE EUROPÉENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET  DES FINANCES (C.E.C.I.F).

Es va fundar a Bèlgica el 1974 per tal de recolzar i propiciar el desenvolupament del comerç, la indústria i les finances d´Europa, i de forma molt especial per crear ponts i vincles d´unió entre Bèlgica i Espanya.